Những website của cơ quan nhà nước mà kế toán cần phải biết

Những website của cơ quan nhà nước mà kế toán cần phải biết

Những website của cơ quan nhà nước mà kế toán cần phải biết

Cùng với nguồn thông tin dữ liệu trên tạp chí, sách báo thì một nguồn lớn các thông tin nghị định cùng các công việc kế toán liên quan đến thuế, bảo hiểm,… đều được update cũng như thực hiện hiện trên các website của cơ quan nhà nước về Kế toán. Là một kế toán trong tương lai, các bạn sinh viên ngành Kế toán không thể không biết đến 20 WEBSITE của cơ quan nhà nước sau đây:

1. Trang web của Tổng cục Thuế :

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

2. Trang tra cứu thông tin người nộp thuế:

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

3. Trang tra cứu thông tin về hóa đơn:

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

4. Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng:

http://nhantokhai.gdt.gov.vn

5. Nộp thuế điện tử:

https://nopthue.gdt.gov.vn

6. Tra cứu thông tin của hộ,cá nhân kinh doanh:

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

7. Tra cứu mã số thuế TNCN:

http://canhan.gdt.gov.vn

8. Doanh nghiệp: gửi tờ khai Quyết toán thuế TNCN, đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc:

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

http://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc:

http://thuedientu.gdt.gov.vn

10. Gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (Mẫu 01-TNCN):

tncnonline.com.vn

11. Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan:

http://hoidapthutuchaiquan.vn/tra-cuu/tra-cuu-dien-bien-nop-thue

12. Tra cứu thông tin nợ thuế:

https://www.customs.gov.vn

13. Tra cứu CSDL Danh mục – Biểu thuế – Phân loại – HS:

https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx

14. Quyết định cưỡng chế hóa đơn:

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

15. Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế:

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt

16. Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

17. Tra cứu cơ quan bảo hiểm:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx

18. Tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

19. Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.asp

20. Tra cứu biểu thuế xuất nhập khẩu:

https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx