Phân biệt giữa ngành Kế toán và Kiểm toán

Ngành Kế toán và Kiểm toán là hai ngành luôn đi song song với nhau nên có lẽ nhiều bạn trẻ còn đang phân vân giữa hai khái niệm này.

Ngành Kế toán và Kiểm toán
Làm sao để phân biệt ngành Kế toán và Kiểm toán

Khái niệm ngành Kế toán và Kiểm toán

– Kế toán là công việc thu thập, xử lý, ghi chép lại các giao dịch tài chính, cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định về kinh tế – xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp.

– Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra lại sổ sách kế toán nhằm xác minh tính chính xác và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành.

Ngành Kế toán có gì khác với Kiểm toán?

Kế toán và Kiểm toán đều thuộc lĩnh vực kế toán tài chính nên vẫn sẽ có một số điểm chung nhất định như: đều làm việc với các con số, tài liệu, sổ sách,…,sau đó tổng hợp lại thành một báo cáo tài chính thuyết trình với người yêu cầu báo cáo; cả hai ngành này đều yêu cầu người trong nghề phải thật cẩn thận, trung thực, có khả năng chịu áp lực cao để làm việc có hiệu quả.

Tuy nhiên, sự khác nhau lớn nhất giữa hai ngành này đó là thời điểm làm việc. Nếu như kế toán bắt đầu công việc khi khi các giao dịch tài chính của doanh nghiệp diễn ra., thì kiểm toán được bắt đầu khi công việc kế toán kết thúc. Cũng chính vì vậy, sổ sách, tài liệu các giao dịch tài chính sẽ do kế toán viên phụ trách thực hiện và giữ, còn kiểm toán viên sẽ kiểm tra những sổ sách và tài liệu đó.

Ngoài ra, Kế toánKiểm toán có thể phân biệt ở những điểm sau:

– Phương pháp làm việc

Trong công việc của mình, nhân viên kế toán áp dụng 4 phương pháp sau: chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, tính giá, tổng hợp – cân đối kế toán.

Còn với kiểm toán viên sẽ áp dụng 2 phương pháp kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ vào quá trình thực hiện công việc.

– Cơ sở pháp lý

Nhân viên kế toán khi làm việc sẽ phải tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán và Luật kế toán của Việt Nam.

Kiểm toán viên sẽ dựa vào 3 nhóm chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến (GAAS) gồm: nhóm chuẩn mực chung, nhóm chuẩn mực thực hành, nhóm chuẩn mực báo cáo.

– Môi trường làm việc

Nhân viên kế toán chủ yếu thường làm việc cho các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau (tư nhân, nhà nước, FDI) và nhận lương từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Còn nếu là một kiểm toán viên – có thể làm việc tại bộ phận kiểm toán nội bộ của một công ty nào đó; làm kiểm toán độc lập cho các công ty kinh doanh dịch vụ, tư vấn về kiểm toán; hay làm việc cho cơ quan kiểm toán nhà nước.

– Làm báo cáo công việc

Đến định kỳ cuối tháng, cuối quý, cuối năm, các kế toán viên sẽ phải làm các loại báo cáo công việc sau đây: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo tài chính – bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Còn với kiểm toán viên, sau khi hoàn thành công việc của mình sẽ thực hiện việc chuẩn bị và trình bày: báo cáo kiểm toán và biên bản kiểm toán.